استرس آلرژیکی

استرس آلرژیکی

گاهی اوقات استرس خود به تنهایی می توان عامل آلرژی داشتن در افراد باشد و با ایجاد حساسیت در فرد موجب بیمارشدن …