علم روانشناسی | مجله پزشکی دکتر سلام
287 مطلب

آثار روانی چاقی

بسیاری از محققان مشاهده کرده اند که  ابعاد روانی چاقی ممکن است بیشتر از محدودیت های بدنی باشد. این در حالی است …