فعالیت و بارداری

فعالیت و بارداری

بارداری نباید مانعی برای لذت بردن شما از فعالیت فیزیکی باشد، اگر چه حجم بدنتان در بارداریهای بعدی، به طور آشکاری، فعالیتتان …