قطره هاي چشمي در كودكان را نيز مي توان با پلك بسته در چشم آنها پخش كرد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، اغلب كودكان هنگام استفاده از قطره هاي چشمي از خود مقاومت نشان مي دهند. علاوه بر آن، براي كودكان سخت است كه تا افتادن قطره، چشم هايشان را باز نگه دارند. به همين دليل متخصصان توصيه مي كنند، ابتدا كودك را به پشت خوابانده و سپس در اين حالت، حتي با پلك هاي بسته نيز مي توان قطره را در گوشه هاي چشم در سمت بيني ريخت و با انگشت شست به آرامي زير پلك كودك پخش كرد.