يك داروساز گفت: طبق آمار وزارت بهداشت و درمان، ميزان مصرف داروهاي گياهي در كشور3 تا 5 درصد است.
دكتر محمد حسين صالحي در گفت وگو با ایسنا، با بيان اين كه در وضعيت فعلي، داروهاي گياهي كه در داروخانه به طور رسمي داراي پروانه است، حدودا 130 قلم دارو است، گفت: همين تعداد دارو هم بيش از ده مورد درمان را ‌پوشش نمي‌دهد. بنابراين در كشور اقلام بسيار دارو براي تنوع بيماريها وجود نداشته و دست پزشك نيز بسته است.

وي در ادامه افزود: در جهان كشورهايي مانند آلمان 10 هزار قلم داروي گياهي، در سوئيس نزديك به دوهزار و300 ، در ژاپن حدود 50 درصد داروهاي رسمي را داروي گياهي تشكيل مي‌دهند. امريكا نيز حداقل 19 درصد بازار داروهاي گياهي دنيا را در دست دارد. اين نسبت هم در ايران بر طبق آمار وزارت بهداشت مصرف داروهاي گياهي دو درصد و مصرف داروي شيميايي 98 درصد است.

دكتر صالحي، آلمان را بزرگترين كشور توليد كننده مواد شيميايي در دنيا دانست و اضافه كرد: بر طبق آمار منتشر شده، از توليد كل داروهاي كشور آلمان، 75 درصد داروي گياهي و فقط 25 درصد آن را داروي شيميايي پوشش مي‌دهد.

وي تصريح كرد: هيچ كشوري مانند ايران از لحاظ تنوع گياهي داراي چنين توانايي نيست و كشور ما در اين زمينه از رده‌هاي اول در دنيا به شمار مي‌رود.

صالحي با بيان اين كه سرمايه گذاري براي توليد داروهاي گياهي بسيار متفاوت از داروهاي شيميايي است، اظهار كرد: اكثر داروهاي شيميايي مواد اوليه بسيار ارزان و سودآوري فوق العاده‌اي دارند. بنابراين بسياري از كارخانجات به دنبال سود بيشتري هستند.

وي با بيان اين كه توليد داروي گياهي كاري پرحجم، پر زحمت و نسبت به داروهاي شيميايي كم درآمد است، اذعان داشت: وزارت بهداشت بايد بسيار جدي تر در توليد داروهاي گياهي قدم بردارد. زيرا 130 قلم دارويي كه داراي پروانه از وزارت بهداشت بوده نزديك به 80 درصد آنها براي 10 سال گذشته است.

اين داروساز با بيان اين كه كارخانه‌هاي توليد كننده داروهاي گياهي بايد تشويق شده و تسهيلات ويژه‌اي براي آنها اختصاص يابد، توضيح داد: يك عامل مهمي كه در چند سال اخير باعث توقف در گسترش توليد داروهاي گياهي شده، بحث آزادي مشابه سازي توليد دارو است. اين در صورتي توليد داروي گياهي در ايران به بيش از 20 سال نمي رسد. اما مسئولان خواهان اجراي قانوني هستند كه در كشوري مانند آلمان كه توليد داروي گياهي آن به 150 سال مي‌رسد و قانون مشابه سازي دارو در آن آزاد است.

وي يادآور شد: پيشنهاد ما به وزارت بهداشت اين بود كه يك ليست دارويي را در نظر گرفته و در اختيار كارخانه‌هاي داروسازي قرار دهد. تا داروهاي كه موجود بوده توليد نكرده و قدم در توليد داروهاي جديد براي بيماريهاي مختلف بگذارند. همچنين چنانچه تنوع داروها بسيار باشد دست پزشكان نيز باز است.

دكتر صالحي با بيان اين كه پزشكان مخالف داروهاي گياهي نيستند، توضيح داد: يكي از مهمترين مسائلي كه بايد رعايت شود حداقل تا 10 سال از توليد يك دارو گياهي مجوز ديگري به توليد همان دارو داده نشده و حتي واردات دارو گياهي كه گياه آن در كشور به وفور وجود داشته، انجام نشود.