آنتي بيوتيك هاي رده اول مانند آموكسي سيلين و آمپي سيلين ديگر در درمان برونشيت موثر نيستند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از ساينس ديلي استفاده از آنتي بيوتيك هاي رده دوم در بيماران مبتلا به برونشيت حاد افزايش يافته زيرا مصرف زياد آنتي بيوتيك هاي رده اول موجب پيدايش مقاومت آنتي بيوتيكي به اين داروها در ميان بيماران مبنژتلا به برونشيت شد.
محققان پس از مقايسه تاثير آنتي بيوتيك هاي دسته اول و دوم در بيماران مبتلا به برونشي حاد دريافتند آنتي بيوتيك هاي دسته دوم بر عليه بيماري موثرتر ند علاوه بر اينكه از نظر ميزان مرگ و مير و بي خطر بودن نيز با انواع رده اول تفاوتي ندارند.