75ecd3b13ebf61a283e17162bb15a3d4a09a888b

متاسفانه رواج بی رویه علاقه افراد مختلف به استفاده از شبکه های اجتماعی موجب انزوای بیشتر در آنان شده است و سبب تنهاتر شدن و کاهش روابط اجتماعی در جامعه و علاقه به حضور بیشتر در این قبیل فضاهای مجازی و کاهش روابط حتی در خانواده شده است!

حمید رضا عسگری مورودی  اظهارکرد: متاسفانه درحال حاضر سازوکارهای نشاط درجامعه فراهم نیست و افراد فضای مناسبی برای تخلیه هیجانات خود ندارند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه براین درشرایط فعلی افراد به ویژه جوانان فضای مناسبی برای دیده شدن و بروز استعدادها و توانمندی‌های خود ندارند و همین باعث منزوی‌تر شدن آنها می‌شود.

عسگری مورودی افزود: فردگرایی که جامعه کنونی را دربرگرفته محصول گسترش شبکه‌های اجتماعی و کم رنگ شدن روابط واقعی افراد است.

وی ادامه داد: اگر افراد نتوانند توانمندی‌هایشان را دردنیای واقعی نشان بدهند به سمت دنیای مجازی کشانده می‌شوند.

این مسئول تصریح کرد‌: امروزه هریک از افراد جامعه درگروه‌های متعدد اجتماعی عضو بوده و در این گروه‌ها با افراد زیادی درارتباط هستند، ولی دردنیای واقعی تعداد دوستان‌شان از انگشتان یک دست هم کمتر است.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری البرز گفت: متاسفانه هرچه سیطره شبکه‌های اجتماعی درجامعه بیشتر می‌شود روح جمعی و تمایل به فعالیت‌های مشارکتی درمیان مردم کم رنگ تر می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: برای رهایی از این جریان درمرحله اول باید سازوکار نشاط و دیده شدن افراد را درجامعه ایجاد کرد و بعد از آن انگیزه مشارکت و فعالیت‌های گروهی در دنیای واقعی را در بین مردم افزایش داد.

(ایسنا)