داروي ضدسرطان چند شركت در درمان سرطان پوست تاثيري ندارد…

شركتهاي توليد داروي “bay” و “AG only” اعلام کردند كه داروي ضد سرطان اين شرکت ها در مورد درمان سرطان پوست كاربرد ندارد.

به نقل از پايگاه خبري سانفرانسيسكو تايمز، اين شركت ها، اين دارو را در شيمي درماني در فاز 3 آزمايش بر روي بيماران مبتلا به سرطان پوست ملانوماي پيشرفته بررسي كردند.
بنابراين گزارش: يكسال قبل اين دارو در تاثير مثبت در درمان تمامي سرطان ها به ثبت رسيده بود. اما هم اكنون با توجه به نتايج جديد، قابليت هاي اين دارو مورد ترديد قرار گرفته است.
يادآور مي شود: مطالعات اين دو شركت بر روي اثرات اين دارو بر روي سرطان پوست كه از سخت ترين سرطان هاست، ادامه دارد.