004f

عوامل دارویی در دسترس برای درمان رتینیت ناشی از CMV. عبارتند از: Foscamet، Ganciclovir cidofovik داروی ISIS 2922 در دست تحقیق و مطالعه است. در مراحل حاد رتینیت CMV از داروی Ganciclovir  به اشکال خوراکی، وریدی یا داخل زجاجیه ای استفاده می شود.
یکی از روشهای جدید برای تجویز موثر داروی Ganciclovir گذاشتن یک ابزار داخل چشمی کاشتنی از طریق جراحی است. این روش موجب تجویز دوزهای بیشتر و موثرتر دارو می شود و از طرف بیماران بهتر عمل می گردد این ابزار باید به مدت 10-6 ماه در داخل چشم نگهداشته شود، در این مدت غلظت دارو در داخل چشم در میزان ثابتی قرار می گیرد. استفاده از Ganciclovir بعد از اینکه شروع شد باید بطور مداوم ادامه یابد.این دارو بسیار قوی است به گونه ای که اگر به شکل سیستمیک تجویز شود موجب بروز نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، آنمی و افزایش سطح کراتی نین سرم می شود. گرچه تجویز این دارو از طریق ابزار کاشتنی داخل چشمی سبب عرضه دوزهای بیشتر و موثرتر دارو به شبکیه چشم می شود اما خطرات و عوارضی از قبیل اندوفتالمیت کنده شدن شبکیه و هیپوتونی را نیز در بردارد.
داروی Foscarnet، تکثیر DNA ویروس را مهار می کند در صورت موثر نبودن Ganciclovir ممکنست این دارو داروی انتخابی باشد. ممکنست بصورت وریدی یا تزریق های داخل زجاجیه تجویز شود. ترکیبی از Foscarnet , Ganciclovir از تاثیر درمانی بیشتری برخوردار است. تجویز سیستمیک Foscarnet سبب سمیت کلیوی می شود بنابراین عملکرد کلیوی باید بدقت کنترل گردد.
Cidofovir تکثر CMV را مهار می کند. این دارو بصورت وریدی در دوزهای mg/kg/week5 هر دو هفته یکبار اجرا می شود.
نشان داده شده است که Cidofovir پیشرفت رتینیت CMV را به شکل قابل توجهی به تاخیر می اندازد. عوارض جانبی مهم این دارو عبارتند از: سمیت کلیوی، پروتئینوری و افزایش سطح کراتی نین سرم.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد