images

یکی از ویژگیهای بارز افراد آدمی تفاوتهایی است که از نظر شکل، اندام، قد، وزن، چهره و اجزاء دیگر بدن در آنان دیده می شود. این تفاوتها در ویژگیهای روانی مانند هوش، حافظه، کندی یا تندی واکنش، زودجوشی و دیرجوشی، درون گرایی و برون گرایی و بسیاری حالتهای روانی دیگر نیز ملاحظه می شود. تفاوتهای رفتاری نه تنها بین افراد هر نژادی از هر جنس وجود دارد بلکه در جانوران نیز به گونه ای چشمگیر مشاهده می گردد.
از سوی دیگر افرادی مشاهده می شوند که از لحاظ چهره، قد، هیکل، رنگ پوست، چشم، مو، ویژگیهای روانی و عاطفی همانند یکدیگرند. ما در این فصل چگونگی اساسی این تفاوها و همانندیها را مورد بررسی قرار
می دهیم. روان شناسان تفاوتها و همانندیها را معلول دو عامل اصلی وراثت و محیط و تاثیر متقابل آنها در یکدیگر دانسته اند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد