689

چگونه می توانیم مانع افزایش وزن بی رویه اطفال شویم متخصصین توصیه می کنند با افزایش میزان دسترسی به موقع اطفال به منابع آبی مدرسه می توان در کاهش وزن آن ها نقش بسزایی داشت

پزشکان می گویند: فراهم کردن امکان دسترسی دانش آموزان به آب شرب در بوفه‌های مدارس نقش مهمی در کاهش شاخص توده بدنی کودکان ایفا می کند.

این یافته حاصل بازبینی نتایج اجرای یک برنامه آزمایشی در مدارس نیویورک است. متصصان مرکز پزشکی «لانگان» در دانشگاه نیویورک در گزارشی تاکید کردند که اگرچه این تاثیر اندک اما به لحاظ آماری در کاهش نرخ چاقی دوران کودکی حائز اهمیت است و نشان می دهد که امکان دسترسی کودکان به آب آشامیدنی در طول روز، تاثیر بالقوه در کاهش وزن آنها دارد.

به گزارش یونایتدپرس، جزئیات این مطالعه در مجله اطفال JAMA منتشر شده است.

(ایسنا)،