Social-IQ-main-image

افراد به طور کلی از نظر هوشی به سه دسته متمایز پیشرفته، بهنجار و عقب مانده تقسیم می شوند. پیشرفته ها دارای بهره هوشی 130 به بالا، بهنجارها بین 109-90 و عقب ماندگان کمتر از 70 می باشند. وانگهی هر دسته خود به گروههایی تقسیم می شوند که ما ویژگیهای هر گروه و دسته را به اختصار در سطور زیر بیان می کنیم. اما پیش از وارد شدن به بحث لازم است چند نکته را درباره هوش یادآور شویم:
همان گونه که افراد از نظر نیرو و میزان هوش با هم تفاوت دارند از لحاظ دوره رشد هوشی نیز با یکدیگر متفاوتند. بر اساس پژوهشهای روان شناسان دوره رشد هوشی برای کودکان باهوش 18 سال، برای بهنجارها 15 سال و برای کم هوشها حدود 10 سال می باشد. نکته دیگر  اینکه بهره هوش به طور طبیعی در کودکی و بزرگسالی تقریبا مقدار ثابتی است. یک کودک عقب مانده در بزرگسالی باهوش نمی شود. چون محیط بهتر و بدتر در بالا بردن و پایین آوردن بهره هوش موثر است کودکان باهوش بیشتر از کودکان بهنجار و بهنجار بیشتر از کودکان عقب مانده در محیط مساعد و بارور رشد هوشی پیدا می کنند. در محیط خوب بهره هوش کودکان عقب مانده در حدود 4 و 5 نمره زیاد می شود بهره هوش بهنجارها 10 نمره، در صورتی که بهره هوش کودکان باهوش در محیط خوب 15 تا 18 نمره افزایش می یابد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد