moving-spiral-illusion-1152

آنچه امروز فیلمهای سینمایی حرکات اشیاء و افراد را نشان می دهند در حقیقت یک رشته فیلمهای ثابت و بی حرکتی هستند که هر کدام نمودار حالت خاصی است. زمانی که هر 24 فیلم در ثانیه به روی پرده سینما بیفتد ادراک حرکت طبیعی حاصل می شود. در واقع احساس حرکت در ادراک ماست نه بر روی پرده سینما. این خطای حس باصره را که در نتیجه عامل زمان به دست می آید پدیده فای خوانده اند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد