index

به اعتقاد چامسکی آموختن زبان بر استعداد طبیعی و سازمان روانی افراد آدمی استوار است که ساخت اصلی را برای فرآیندهای شناختی از قبیل ادراک، یادگیری و اندیشیدن فراهم می آورد. این اصول تنها به زبان خاصی اختصاص ندارد بلکه همانندی آنها در اکثر زبانهای دنیا دیده می شود. منظور از استعداد طبیعی و ذاتی این است که تا کودک به مرحله خاصی از رشد سنی نرسد نمی تواند الگوهای زبان آموزی را بیاموزد. این استعداد معمولا از 18 ماهگی در کودکان پدیدار می شود و از همین هنگام باید به طور جدی به آموزش و پیشرفت زبان آنان یاری نمود.
نظریه چامسکی درباره دستور تبدیلی عبارت از به کار بستن قاعده هایی است که هسته به جمله های معینی تغییر می یابد و به ترتیب واژه ها، تغییر زمان، تبدیل معلوم به مجهول، منفی کردن جمله و مانند اینها می انجامد. برای پدید آوردن این دگرگونیها نخست لازم است که جمله اصلی وجود داشته باشد و همان طور که یک هسته به درخت تبدیل می شود و از آن ریشه، تنه و شاخه به وجود می آید جمله اصلی یا هسته نیز می تواند به شکلهای مختلف در آید. جمله اصلی را می توان به هفت صورت دیگر به کار برد که هر کدام با هسته وابستگی کامل دارد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد