images

تجربه های گذشته ما به صورت نمادها نگهداری و به کار برده می شوند. نماد عبارت از چیزی نشانه ای یا موجود جاندار و بی جانی است که به منزله واقعیتی ذهنی و معنوی یا اخلاقی باشد. چنانکه شیر نماد (مظهر) شجاعت و کبوتر یا شاخه زیتون نماد صلح است. نمادها به شکلهای گوناگونی جلوه می کنند از قبیل واژه ها علامتهای چهار عمل اصلی (+، -، ×، ÷) نشانه های رمز و حروف الفبا. نماد، همچنین نشانگر هر گونه رفتار آشکاری است که تعارض و کشاکش ناخودآگاه را نمایان می سازد یا هر شیئی و عمل قراردادی است مانند پرچم که نماد یک کشور و سلام دادن و پیش فنگ کردن سرباز که نماد احترام به مقام بالاتر است.
وقتی افراد می اندیشند صورتهای ذهنی، واژه ها و نمادها را به کار می برند. کودکان اغلب با صورتهای ذهنی می  اندیشند و هر چه بزرگتر می شوند بیشتر از مفاهیم و واژه ها بهره می گیرند. صورتهای ذهنی دارای کاربردهای محدودی هستند و درباره امور ساده عینی به کار می روند، ولی در خصوص اسم و معنی و مفاهیم مجرد، مانند بخشندگی، رادمردی و دادگستری کاربردی ندارند. مهمترین ابزار اندیشه واژه ها، مفاهیم و نمادها هستند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد