images

روان شناسان ناکامیهای مهم و شدید را آنهایی دانسته اند که نیازهای اساسی شخصیت را متزلزل می سازند و شخص نمی تواند از زبان و تباهی احتمالی آنها جلوگیری کند. این نیازها همان گونه که پیش از این در مبحث بهداشت روانی یاد شد عبارتند از نیاز به محبت، نیاز به امنیت نیاز به آزادی و نیاز به حفظ عزت نفس.
اگر هر یک از این نیازها برآورده نشوند فرد ممکن است چنان احساس ناکامی کند که رفتارش دگرگون و نابهنجار شود و به انواع بیماریهای روان تنی، برگشت شدید، فلج هیستریک، فوگ و درون گرایی شخصیت گرفتار آید.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد