breast-biopsy

نمونه برداری  جراحی به منظور برداشتن نمونه ای از بافت است. یک آسیب شناس به بررسی بافت های نمونه برداری شده در زیر میکروسکوپ برای دیدن  وجود سرطان می پردازد.تشخیص سرطان سینه  پس از معاینه بافت و یا سلولهای  بیوپسی  شده بستگی دارد. بیوپسی تنها راه تشخیص خوش خیم یا بدخیم بودن پستان دارد.

دقيقترين روش تشخيص براي تومور ها نمونه برداري است كه مقداري از نسوج غير طبيعي برداشته شده و براي بررسي پاتولوژي فرستاده ميشود.در بخش پاتولوژي اين

نسوج به طريقه خاصي رنگ آميزي شده و توسط متخصص اين رشته زير ميكروسكوپ بررسي خواهند شد.نمونه برداري به چند روش قابل انجام است :

 
1- نمونه برداري با عمل جراحي : در اغلب موارد با خارج كردن تمام توده همراه است و  توده‌اي كه برداشته ميشود جهت بررسي به بخش پاتولوژي ارسال

ميشوداما اگر توده خيلي بزرگ باشد فقط قسمتي  ازآن برداشته شده و جهت بررسي فرستاده ميشود تا در مرحله‏ي بعد و در صورت لزوم عمل قطعي انجام شود.

2– نمونه برداري با سوزن ظريف : در اين روش با بيحسي موضعي و با استفاده از يك سرنگ معمولي چندسلول از داخل توده برداشته شده و برروي يك قطعه

شيشه(لام پاتولوژي) گذاشته ميشود و براي متخصص پاتولوژي ارسال ميشود، اين روش چون فقط سلولها بررسي ميشوند،تشخيص بسيار حساس و مشكل است و

گاهي براي تأييدنتيجه ،نياز به نمونه برداري با روش ديگر نيز هست.
3-نمونه برداري با سوزن كلفت: اين روش نيز با بيحسي موضعي قابل انجام است و با استفاده از يک سوزن کلفت(تقريباً به اندازه يک  ميله بافتني)مقدار كمي از توده را  تراشيده و جهت پاتولوژي ارسال مي كنند.نحوه انجام اين كار در شکل و انيميشن زير نشان داده شده است .

 

4- نمونه برداري زير دستگاه ماموگرافي:

توده هائيكه خيلي كوچك هستند و فقط درماموگرافي ديده ميشوند اگر مشكوك باشند،زير دستگاه ماموگرافي ( در حالت خوابيده يا نشسته )و با بيحسي موضعي

نمونه برداري ميشوند .

منبع-بانوی سالم