ورود داروها و قرص هاي تقلبي كه بيشتر آنها داروهاي سرطاني هستند و در كشورهاي جهان سوم توليد مي شوند در اروپا افزايش يافته است.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري BBC، اكثر مردم اروپا نگران اين موضوع هستند كه اين داروهاي تقلبي به طور ناخواسته وارد چرخه درمان شده و بدون اينكه متوجه باشند آنها را براي درمان بيماريشان مصرف كنند.
بنابراين گزارش، تحقيقات نشان دهنده اين مطلب است كه كشورهاي جهان سوم اين داروهاي را توليد و با قيمت بسيار زياد به آنها مي فروشند.
يادآور مي شود، هم اكنون انگلستان و ديگر كشورهاي اروپايي اعلام كردند كه از اين پس كنترل شديدي بر روي داروهاي وارداتي انجام خواهد شد و به كشورهاي جهان سوم هشدار دادند كه درمورد اين امر مجبورند بهاي گزافي را بپردازند.