شهروندان می توانند برای اطلاع درباره دارو و سموم با شماره 09646 و یا 66419306 تماس بگیرید.
به گزارش دکتر سلام، روابط عمومی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی اعلا م كرد: به منظورآگاهی هرچه بیشتر عموم از اطلا عات مربوط به داروها و سموم، مركز اطلا ع رسانی دارو و سموم وزارت بهداشت با شماره تلفن یاد شده دراستان تهران به صورت بیست و چهار ساعته آماده پاسخگویی است .

مركز اطلاع رسانی دارو و سموم وزارت بهداشت آماده پاسخگویی در زمینه نحوه صحیح مصرف و عوارض جانبی دارو و مصرف دارو در زمان بارداری، شیردهی، تداخلا ت دارویی ،كنترل ودرمان مسمومیت ها پیش از رسیدن به اورژانس است .