بر اساس تحقیقات جدید ، از این پس می توان خاطرات ناخوش آیند را از حافظه پاك كرد .
بررسی گروهی از پژوهشگران نشان می دهد استفاده از مقادیر (دوز) كم نوعی داروی بیهوشی موسوم به سووفلوران ( sevoflurane ) ، در پاك كردن خاطرات ناخوش آیند موثر است.

پژوهشگران دانشگاه كالیفرنیا با بررسی گروهی از افراد ، به آنان دو دسته تصویر نشان دادند كه یك دسته از آنها تصاویر معمولی و روزمره و دسته دیگر تصاویری از صحنه های خشن و تحریك كننده احساسات بود .

بر اساس این بررسی كه نتایج آن در مجله پزشكی نیوساینتیست ( New Scientist ) چاپ شد ، پس از یك هفته ، افرادی كه داروی سووفلوران استفاده كرده بودند ، فقط تصاویر معمولی را به یاد می آوردند و خاطره تصاویر خشن از ذهن آنان پاك شده بود ؛ در حالی كه افرادی كه این دارو را استفاده نكرده بودند ، تصاویر ناخوش آیند را بهتر از تصاویر معمولی به یاد می آوردند .

بر اساس این پژوهش تصویر برداری از مغز این افراد نشان می دهد این دارو بر ارتباط میان دو بخش از مغز موسوم به آمیگدال و هایپوكمپ اثر می گذارد .

این قسمت های مغز ، مسئول پردازش احساسات و حافظه انسان اند .