پپتيد ضد سرطاني و ضد باكتريايي با روش سنتز شيميايي فاز جامد به همت پژوهشگران دانشگاه تربيت مدرس در سال 87 سنتز شد.

اين ماكروملكول با هدف روشن شدن مكانيزم عمل پپتيدها به منظور استفاده از خواص ضد سرطاني و ضد باكتريايي آنها در داروسازي توسط يك دانشجوي دكتري زيست شناسي (بيوفيزيك) سنتز شد.

صفيه صوفيان در خصوص هدف تحقيق خود، گفت: آيورين 1،2 يك پپتيد 13 اسيد آمينه‌يي است كه خواص ضد سرطاني و ضد باكتريايي آن قبلا ثابت شده بود و در اين تحقيق براي اولين بار در ايران سنتز شد. هدف نهايي اين پژوهش گردآوري اطلاعات بيشتر براي طراحي دارو از پپتيدهايي است كه پتانسيل دارويي بالايي دارند.

اين دانش‌آموخته دانشگاه تربيت مدرس در ادامه تاكيد كرد: هر ماكرومولكول كه داراي خواص دارويي باشد تا زمان تبديل شدنش به دارو مراحل بسياري را طي مي‌كند و از شروع مراحل اوليه تحقيق در آزمايشگاه تا بازار مصرف حداقل 15 سال طول مي كشد.

پپتيد مورد سنتز اين تحقيق، ماكرومولكولي است كه توجه بسياري را به خود جلب كرده است و در اشل آزمايشگاهي نيز بسيار تاثير گذار بوده است به هر حال در اين پژوهش براي نخستين بار، خودمان روش سنتز ماكرومولكولها را يافته‌ايم كه گامي در جهت دستيابي به داروهاي ضد سرطان بر گرفته از پپتيدها خواهد بود كه بسيار گران و پر هزينه مي‌باشند.

وي با اشاره به همكاري دو گروه شيمي و بيوفيزيك در كنار يكديگر در اين پژوهش در خصوص مراحل تحقيق خود گفت: براي برسي دقيق‌تر دو ماكرومولكول شبيه به پپتيد طبيعي توليد كرديم و يك آنالوگ معكوس را نيز مورد بررسي قرار داديم.

در مطالعات صورت گرفته متوجه شديم كه آنالوگ G1F3/RW به علت وجود اسيد آمينه آرژنين و ايجاد ميانكنش قويتر با بار منفي غشاء فعالتر از آنالوگ F3W است. آنالوگ F3W با ايجاد تغييرات اندك از فعاليت بهتري برخوردار شد. اما آنالوگ معكوس غير فعال بود در بخشي از تحقيق بر آن شديم تا علت فعال نبودن آنالوگ معكوس را بيابيم . براي توضيح تفاوت در عملكرد پپتيد طبيعي و‌ آنالوگ معكوس، شبيه سازي ديناميك مولكولي در راستاي بررسي ساختاري اين آنالوگ و فرم طبيعي در مخلوط آب و TFE انجام شد.

نتايج نشان داد كه معكوس كردن باعث مي‌شود كه فعاليت پپتيد از دست برود همچنين تحقيق نشان داد كه عواملي كه باعث پايداري پپتيد مي‌شود مي‌تواند به كاهش فعاليت منجر شود.

وي در پايان افزود: هم اكنون دانشجوي ديگري در دانشگاه تربيت مدرس بر روي ماكرومولكول‌هاي ديگر تحقيق مي‌كند.

گفتني است، اين تحقيق در قالب رساله دكتري تخصصي صفيه صوفيان به راهنمايي دكتر حسين نادري منش و با مشاوره دكتر عبدالعلي عليزاده و دكتر محمد نبي سربلوكي انجام شد.