Dennis-Wolf

من جلوبازو را بطور سوا  در طی چند روز فاصله  از هم تمرین می دهم جلوبازو را در روز دوشنبه پس از سینه و پشت بازو را در روز جمعه پس از تمرین سرشانه و قبل از شکم

هر ست اصلی را تا رسیدن به ناتوانی اجرا می کنم

اگر یار تمرینی نداشته باشم که به من در اجرای تکرارهای کمکی یاری دهد که معمولا هم همینطور است از تکنیک توقف کوتاه استفاده میکنم برای اینکه ست هایم را تا حد زیادی فراتر از ناتوانی پیش برم تا ناتوانی پیش می روم برای ۵ تا ۱۰ ثانیه استراحت می کنم و چند تکرار دیگر انجام می دهم تا مجددا به ناتوانی برسم

برای پشت بازو مهم است که در هر تکرار به انقباض واقعا قوی دست یابید

2011-oly-expo22_20110916_1759085177

این بخصوص در حرکات با سیمکش اهمیت بیشتری دارد در واقع با تمرکز کامل در هر تکرار از پشت بازو سیم کش می توانید به انقباض بسیار بهتری دست یابید

قوی تر شدن اولویت اصلی من در تمرین پشت بازو به حساب نمی اید بلکه اولویت من تمرین سخت تر است

شما می توانید یک حرکت را تنها با تمرکزبیشتر روی عله خود هم سخت تر کنید یا اجرای محکم تر یا انقباض ممتد در طول اجرا

همزمان با نزدیک شدن به یک رقابت پشت بازوهایم را در بین ست ها هم منقبض می کنم تا به کیفیت و جزئیات هرچه بیشتری در عضله ام دست یابم

برنامه تمرین پشت بازوی دنیس ولف

حرکت

    ست

 تکرار

پشت بازو خوابیده با هالتر

*    ۳

۱۰-۸

پشت بازو ایستاده با سیمکش

+   ۲

۱۰-۸

پشت بازو دمبل تک دست از پشت سر

      ۱

۱۰-۸

پارالل

     ۱

۱۰-۸