مسوول شوراي عالي داروخانه‌ها در پاسخ به برخي اظهارات مبني بر «فقدان نظارت كافي بر فروش غيرمجاز و بدون نسخه ترامادول و هشدار نسبت به سوءمصرف بي‌رويه ترامادول به ويژه ميان جوانان»، گفت: ترامادول از داروهاي نسخه‌اي بوده و تحت كنترل معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت است. اين در حالي است كه در برخي مناطق از جمله داروخانه‌هاي نزديك به كمپ‌هاي معتادان به دليل عدم احساس امنيت ناگزير به عرضه آن هستند.

دكتر رهبر مژدهي آذر، عضو هيات مديره انجمن داروسازان، در گفت‌وگو با ایسنا، ترامادول را از جمله داروهاي نسخه‌اي عنوان كرد و گفت: معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت چند قلم دارو را به عنوان داروهاي تحت كنترل اعلام كرده كه ترامادول يكي از آنهاست. به اين ترتيب داروخانه‌هايي كه خريدهاي بالا و فروش بيش از حد متعارف اين داروها را داشته باشند، در قبال بازرسان پاسخگو هستند.

وي در اين باره ادامه داد: از طرف ديگر عموما داروخانه‌ها به دليل تبعات اجتماعي و بازرسي، تمايل چنداني براي عرضه بدون نسخه داروهاي تحت كنترل از جمله ترامادول ندارند.

مسوول شوراي عالي داروخانه‌ها گفت: در برخي مناطق، از جمله داروخانه‌هاي نزديك كمپ‌ها و گرمخانه‌ها، معتادان به روش‌هايي مانند ارايه كارت‌ها پزشكي، برگه‌هاي پزشكي و حتي تهديد در ساعات پاياني شب به داروخانه‌ها مراجعه كرده و نسبت به دريافت داروي مورد نظر خود از جمله ترامادول اقدام مي‌كنند. به اين ترتيب داروخانه‌ها به دليل عدم احساس امنيت ناگزير به عرضه داروي بدون نسخه هستند.

عضو هيات مديره انجمن داروسازان با اشاره به نظارت‌هاي انجام شده بر فعاليت داروخانه‌ها گفت: در حال حاضر دانشگاه‌ها به داروخانه‌هاي تحت پوشش خود نظارت كامل دارند و بازرسان آنها به صورت مرتب به داروخانه‌ها سركشي مي‌كنند.