محققان اعلام کردند با لاغر کردن لايه موسين که سلول‌هاي غدد لوزالمعده رامي پوشاند اثر عامل 5-FU در شيمي درماني افزايش مي يابد.

درمان‌هاي موجود براي سرطان لوزالمعده تاكنون كاملا موفق نبوده است به همين منظور محققان در حال جستجو براي روش هاي درماني مناسب هستند.

مطالعه‌هاي گذشته بر اين فرض بودند که “او – کليکوزيلاتون موسين” اثر عامل 5-FU در مقابل رشد سلول‌هاي سرطاني لوزالمعده در انسان را محدود مي کند.

براساس اين گزارش محققان براي بررسي اينکه آيا لايه موسين اثر درمان‌هاي ضد سرطان را کاهش مي دهد، مطالعه اي روي موش هاي آزمايشگاهي به انجام رساندند.

بدين منظور براي بررسي ارتباط بين لايه موسين و 5-FU متخصصان از “او – کليکوزيلاتون موسين” به وسيله تزريق داخل غددي بنزيل – آلفا – گال جلوگيري کردند و سپس موش ها با غلظت متفاوتي از 5-FU درمان شدند.

نتايج نشان مي دهد: اثرات ضد غددي 5-FU در مقابل غدد لوزالمعده به طور عمده با تزريق IT بنزيل – آلفا – گال موش‌ها را بهبود بخشيد.