به گزارش دکتر سلام;
مطالعه جديد نشان مي دهد؛ بيماراني که داروهاي استاتين مصرف مي کنند تقريبا 50 درصد کمتر از سايرين جان خود را از دست مي دهند و اين در حاليست که مطالعات نشان داده كه اين داروها در خصوص مبارزه با عفونت ها به بدن کمک مي کند.

مطالعات گذشته نشان مي دهند که داروهاي کاهش دهنده کلسترول که به استاتين معروف هستند با کاهش مرگ و مير مرتبط هستند.

محققان در اين مطالعه اطلاعات مربوط به 2 هزار و 800 نفر که بين سال هاي 2008-2007 به علت آنفلوآنزاي فصلي در بيمارستان بستري بوده اند را بررسي قرار دادند و نتايج نشان داد: در صورتي که داروهاي استاتين مصرف شود مي‌توانند به نجات جان اين بيماران کمک کنند.

در اين مطالعه از 801 بيماري كه استاتين مصرف مي‌کردند و در حين بستري نيز مصرف آن را ادامه دادند تنها 17 نفر جان خود را از دست دادند و اين در حالي است که اين رقم در بيماراني كه از اين داروها استفاده نکردند 64 نفر شد.

اين امر نشان مي دهد، بيماراني که اين داروها را مصرف مي کنند 5 درصد کمتر از سايرين جان خود را از دست مي دهند.