به گزارش سایت دکتر سلام،
بر پايه يک مطالعه، مصرف آسپيرين قبل از عمل در بيماران تحت عمل جراحي CABG (عمل پيوند عروق قلبي) سبب افزايش خونريزي و دريافت خون بيشتر نمي شود و منجر به کاهش قابل توجه اي ميزان مرگ و مير بيماران تحت عمل جراحي مي شود.

هدف از اجراي اين مطالعه تاثير مصرف آسپيرين بر روي ميزان مرگ و مير در اين گونه اعمال جراحي است که توسط منير عباس زاده قنواتي، مربي گروه هوشبري دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شده است.

يافته ها حاکي از آن است بيماران تحت عمل جراحي گرافت شريان کرونر که آسپيرين مصرف کرده اند در مقايسه با گروهي که آسپيرين دريافت نکرده بودند خونريزي کمتري داشتند و تفاوت معناداري در دريافت فرآورده هاي خوني و عمل جراحي مجدد بيماران به دليل خونريزي، در بين افرادي که آسپيرين مصرف كرده نسبت به آنهايي که آسپيرين دريافت نکرده بودند ديده شده است.

در اين مطالعه مشاهده شد در بيماراني كه آسپيرين مصرف كردند، كاهش قابل توجه اي در ميزان مرگ و ميردر بيماران تحت عمل CABG ديده شده است.

همچنين مشاهده شد كه مصرف آسپيرين باعث افزايش خونريزي و دريافت خون بيشتر نمي شود. با توجه به اين نتايج همراه با مزاياي ثابت شده آسپيرين، توصيه مي شود مصرف آسپيرين قبل از عمل قلب قطع نگردد.

اين تحقيق در مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (پياورد سلامت) دوره 2 شماره 3 به چاپ رسيده است.