یک شرکت داروسازی آمریکایی اولین داروی خوراکی را در مبارزه با بیماری “ام. اس” توسعه داد که نتایج آزمایشات بالینی آن مثبت بوده است.

در حال حاضر بیش از 5/2 میلیون نفر در سراسر دنیا از این بیماری وخیم تخریب نورونی دستگاه عصبی رنج می برند.

اکنون شرکت “نووارتیس” اولین داروی خوراکی موثر را در درمان این بیماری عرضه کرده است که خطر گسترش ناتوانی جسمی را در بیماران مبتلا به “ام. اس” تا حد چشمگیری کاهش می دهد.

نتایج دو تحقیقی که درباره این داروی جدید که FTY720 نام دارد انجام شد نشان می دهند که این مولکول از توانایی بالایی برای کاهش خطر گسترس ناتوانی جسمی، عدم تعادل و جراحات مغزی برخوردار است.

یکی از این تحقیقات که “ترانسفورم” نام دارد به مدت یکسال و با شرکت هزار و 292 بیمار انجام شد. در این آزمایش داروی خوراکی FTY720 در دوز 5/0 میلیگرم موجب کاهش 52 درصدی عدم تعادل و افتادن نسبت به داروی “اینترفرون بتا- 1a” تزریق ماهیچه ای شد. این درحالی بود که با دوز 25/1 میلیگرم کاهش عدم تعادل تنها 38 درصد بود.

در تحقیق دوم که “فریدمز” نام دارد و دو سال به طول انجامید هزار و 272 بیمار در آن شرکت داشتند. نتایج این تحقیقات نشان داد که این دارو رقم عدم تعادل را نسبت به داروی بی اثر (پلاسیبو) با دوز 5/0 میلیگرم به میزان 54 درصد و با دوز 25/1 میلیگرم به میزان 60 درصد کاهش می دهد.

در این بیماران همچنین خطر گسترش ناتوانی در دو دوره 3 ماه و شش ماه نسبت به پلاسیبو به ترتیب 30 درصد و 37 درصد کاهش یافت.

در هر دو مطالعه، درمان کاهش چشمگیری را در توسعه جراحات مغزی فعال قابل ارزیابی با روزنانس مغناطیسی (MRI) نشان داد.

براساس گزارش آنسا، نتایج این تحقیقات در دسامبر 2009 از سوی مقامات آمریکایی و اروپایی مورد تائید قرار گرفت.