میزان آب موجود در کیسه آب جنین

مایع آمنیوتیک, کیسه آب جنینی, پلی هیدرآمنیوس, پارگی کیسه آب, فواید کیسه آب,