با وجود اتفاقات ناگواری که در این مدت برای کودکان رخ داده نگرانی های والدین در رابطه با سلامت فرزندان بسیار بیشتر از گذشته شده است. یکی از مهم ترین عواملی که تا حد بسیار زیادی این اتفاقات را کاهش خواهد داد نحوه تربیت شماست؛ در صورتی که فرزند شما نحوه صحیح برخورد با افراد غریبه را بداند میزان بسیار زیادی از این اتفاقات ناگوار درون نطفه خفه خواهند شد. با دکتر سلام همراه باشید.در دنیای نا امن امروز، جلب توجه کودکان توسط غریبه‌ها به یکی از دغدغه‌های والدین تبدیل شده است و داشتن ترس و اضطراب بــرای امنیت کــودکان، واقعیتی تاسف بار می باشد.

هرچند والدین سعی می‌کنند که با تدابیر و اطلاعاتی که در اختیــار کودک قرار می دهند اوو را در برابر این مســئله آگاه کنند، اما نباید فراموش کنیم کــه از جانب کــودک، هر کس که شکلاتی یا اســباب بازی ای در دســت دارد فردی شایسته تلقی میشود. از طرفی هم کودک در برابر این مطلب که ابراز لطف و محبت پسندیده اســت ولی همین لطف و محبت ظاهری غریبه‌ها میتواند آسیب رسان باشد، دچار تضاد و سردرگمی میشود. برای از بین بردن این تضاد حتما باید توازن و تعادل را در نظر بگیرید. در عین حــال آگاه کردن او برای محافظت خودش در برابر غریبه‌ها، نباید مهربانی و رفاقت را ناخوشایند و بدجلوه دهیم.

عادی و معمولی جلوه دادن این حقیقت یعنی دوری از غریبه‌ها، همچون سایر حقایق مانند دست نزدن به پریز برق می‌تواند دستیابی به هدف را آسان کند.

کارهایی که در این راه باید انجام دهید:

– روشن و واضح بودن آموزش‌ها

– تهیه فهرســتی از نکات و تمریــن آنها با کودک. میتوانید ایــن تمرینها را از راههای لذتبخشــی همچون بازی، سرود و … انجام دهید.

– از خردســالی، نشانی، شــماره تماس، نام کامل خانوادگی و شماره مرکز حمایت از کودکان را به او یاد دهید.

– آگاهی داشــتن از ایــن موضوع کــه فرزندتان کجاست.

– تشویق جسارت تا حد اعتدال در وجود فرزندتان برای حفظ موضع خود در برابر غریبه‌ها

در ضمن بــرای آگاهــی یافتن از تاثیــر تمرینات، میتوانید در بازی با کودک خــود از این نکته آگاه شوید. در سن 2 تا 4 ســال به او بگویید کهه هرگز بدون اجازه شما با هیچ غریبه‌ای همراه نشود. در سن 4 تا 6 سال به او بگویید که در صورت گم شدن به نزدیکترین مغازه برو و بگو گم شده‌ای. در ســن 6 تا 8 ســال به او بگویید کــه نباید با غریبه‌ها صحبت کند و در صورت گم شدن به دنبال پلیس برود، یا از خانمی تقاضای کمک کند. در سن 8 تا 11 ســال به او بگویید که بعضی‌ها- به خصوص مردها- دوست دارند به کودکان آسیب برسانند. حتی اگر غریبه‌ای برای تو ایجاد مزاحمت کرد با فریاد زدن سایرین را مطلع کن. در انتها این نکته را در نظر داشته باشید که هیچگاه اجازه ندهید نگرانی‌های شــما، وارد دنیای کودک شود و آن را دســتخوش تغییر کند، در این صورت فرزند شما کودکی است با نگرانیهای بزرگسالان.

منبع: اقتصاد آنلاین