انعطاف پذیری ایستا و فعال

 

به توانایی حفظ یک وضعیت کشش با استفاده از تنش در عضلات موافق و همکار در حین کشیدگی عضلات مخالف را انعطاف پذیری ایستا و فعال گویند. برای مثال، بالا آوردن پا و حفظ آن در بالا بودن حمایت خارجی.