استقامت عضلانی کوتاه مدت

 

ورزشهايی که زمان اجرای آنها 40 ثانيه تا دو دقيقه است مانند: 100 متر شنا اغلب استقامت عضلانی کوتاه مدت مورد نیاز است .