استقامت عضلانی میان مدت چیست؟

 

استقامت عضلانی میان مدت زمان اجرای آنها دو تا پنج دقیقه است. مانند: شنای 400 متر و 200 متر، دوهای نیمه استقامت یعنی  800 متر و 1500 متر و دوچرخه سواری تعقیبی