به گفته پژوهشگران تبليغات دارويي از وسايل ارتباط جمعي مانند تلويزيون، راديو و نشريه هاي كثيرالانتشار بيشترين تاثير را در اطلاع رساني به بيماران دارند.

به گزارش دکتر سلام و به نقل از پايگاه خبري مؤسسه مطالعات آمريكا؛ نتايج حاصل از مطالعه در آمريكا در سال 1998 نشان داده كه بيش از 53 ميليون بيمار پس از مشاهده تبليغات دارويي در تلويزيون با پزشكان معالجشان در مورد امكان تغيير داروهاي مصرفي خود مشورت كرده اند و 49 ميليون بيمار نيز سعي كرده اند تا از طريق اينترنت اطلاعات كامل تري در مورد امكانات جديد درمان امراض خود به دست بياورند.
بنابر اين گزارش، مطالعات نشان داده كه پخش تبليغات دارويي باعث مي شود تعداد قابل توجهي از افراد سالم و يا به ظاهر سالم در مورد مباحث مورد تبليغ واكنش نشان داده و به پزشك مراجعه كنند.
به طوري كه در سال 98 حدود 22 ميليون آمريكايي با اين ديدگاه به پزشك مراجعه و در بسياري از آن ها امراض نهفته اي تخمين داده شد.
يادآور مي شود؛ در اين مطالعه مشخص شد بالغ بر 12 ميليون نسخه به درخواست بيماران تجويز شده است كه تماما نتيجه مشاهده تبليغات دارويي در وسايل ارتباط جمعي بود.