آیا بوسیدن با دهان باز میتواند باعث انتقال ایدز شود؟

آیا بوسیدن با دهان باز میتواند باعث انتقال ایدز شود؟