رابطه ی بین بیماری های  منتقله از راه جنسی و HIV

 

HIV و دیگر بیماریهای منتقله از راه جنسی روی هم اثر دارند . وجود بیماری های منتقله از راه جنسی می تواند خطر آلودگی به HIV را افزایش دهد . فردی که دچار بیماری های منتقله از راه جنسی است . در هنگام نزدیکی محافظت شده احتمال بیشتری دارد که دچار آلودگی شود .