15372333111

بر پایه پژوهشهای یک تحقیق جدید نشان داده شد که ممکن است احتمال  سیگار کشیدن و وابسته شدن به آن در نوجوانان اضافه وزن و چاق زیادتر از نوجوانانی است که وزن آنها در حد نرمال قرار دارد. به بیان بهتر، در تحقیقات  نشان داده شده است که استفاده از الکل و ماری جوآنا انسان را چاق نمیکند ، با وجود این، محققین در این پژوهش نشان دادند که بین ابتلا به چاقی و  اعتیاد به سیگار همبستگی مثبتی وجود دارد. در این راستا، باورعمومی وجود دارد که کشیدن سیگار موجب کاهش وزن و کاهش اشتها می شوند، اما نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیدند که کشیدن سیگار موجب افزایش میل به خوردن غذاهای چرب می شود. این مطالعه  از نوع طولی و در زمینه بررسی سلامت نوجوانان آمریکایی بود. در این پژوهش، محققین در سال های 1995، 1996 و 2001 ازبیش از 15000 نوجوان در مورد سلامت بدنی و روانی شان سؤال کردند. شاخص توده بدنی، استعمال سیگار، الکل و ماری جوآنا در آزمودنی ها بررسی شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که بین قد، شاخص توده بدنی و کشیدن سیگار در نوجوانان رابطه ی مستقیمی وجود دارد. محققین در این مطالعه خاطر نشان کردند که حجم نمونه ی مورد بررسی در معنادار بودن نتیجه پژوهش اثر زیادی دارد، این مطالعه با تعداد زیادی آزمودنی نشان داد که بین سیگار کشیدن و چاقی نوجوانان ارتباط معناداری وجود دارد. یافته های حاصل از این مطالعه در American Journal of Health Behavior منتشر شد.