141170705176565433

تماس و وادارکردن رفتار جنسی با کودک یا طرد، محرومیت عاطفی، برخورد خشونت آمیز خانواده (بی ثباتی خانوادگی)، انتقاد، تحقیر و انتظارات نامناسب از کودک، کودک آزاری  تلقی می شود.

به نقل از کانال چهار انگلیس، برابر گزارشی که امروز پنجشنبه منتشر شده است، استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان به وفور در بخش هایی از انگلستان اتفاق می افتد و در شهری مثل منچستر به یک چیز عادی تبدیل شده است.

به گفته این گزارش، بهره برداری جنسی از کودکان به یک واقعیت مسلم در منچستر تبدیل شده به گونه ای که بیشتر این افراد این مسائل را گزارش نمی‌کنند.

در بخش هایی از این گزارش آمده است استثمار جنسی کودکان در «منچستر بزرگ» به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده و پلیس هم اکنون در حال بررسی 260 مورد از این اتفاق هاست.

برابر این گزارش، پلیس منچستر در 6 سال گذشته، بیش از 13 هزار گزارش کودک آزاری دریافت کرده است.