9slide11

حفظ  میزان قند خون در حد طبیعی و همچنین  کنترل مقدار چربیهای خون و سطح هموگلوبین A1C،در کنترل دیابت و پیشگیری از عوارض کوتاه مدت و بلند مدت آن تاثیر بسزایی  دارد. تغییر مقدار کربوهیدرات و چربی موجود در غذاها می تواند تاثیرات مزمنی در میزان ترشح انسولین و یا حساسیت آن داشته باشد. البته این مورد تا اندازه ای  به شخص و وابسته به زمینه ژنتیکی اشخاص بستگی دارد

در مقاله ای که اخیراً در مجله American Journal clinical Nutrition   به چاپ رسیده است محققان به بررسی  تاثیر مقدار کربوهیدرات و چربی رژیم غذایی به مدت 8 هفته بر روی مقاومت انسولین و واکنش پذیری سلولهای بتا و اینکه آیا اثرات این رژیم بستگی به نژاد و یا زندگی فرد دارد یا  خیر پرداختند.

در این بررسی افراد دارای اضافه وزن سالم در دو گروه 36 نفر اروپایی- آمریکایی و 33 نفر آمریکایی –آفریقایی به مدت هشت هفته مورد آزمایش قرار گرفتند. هر دو گروه کالری یکسانی دریافت کردند اما میزان چربی و کربوهیدرات در دو گروه متفاوت بود. درگروه اول میزان درشت مغذی ها بر اساس استاندارد تعیین شد( 55% کربوهیدرات ، 27% چربی) و گروه دیگر دارای رژیم کم کربوهیدرات و پر چرب بودند. ( 43 % کربوهیدرات و 39% چربی ) . در این بررسی مقاومت انسولین و پاسخ سلولهای بتا بر اساس مقدار مبنا در طول 8 هفته ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مقاومت به انسولین با رژیم غذایی تغییر نکرد ولی پاسخ سلولهای بتا به گلوکز 5/28% با رژیم پر چرب کاهش پیدا کرد که در واقع این رژیم مربوط به گروه آفریقایی- آمریکایی بود.

نکته عملی: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که مصرف رژیم حاوی کم کربوهیدرات و پرچرب( 43% کربوهیدرات و 39% چربی) در طول 8 هفته می تواند پاسخ سلولهای بتا به گلوکز را کاهش دهد. ولی در نهایت تحقیقات بیشتری جهت بررسی گلوکز مورد نیازمی باشد.

منبع-yourdoctor