Riley-and-Mommy

كودك با دیدن چهر ه های خندان لبخند می‌زند یا به نوعی احساس رضایت خود را نشان می‌دهد.ثابت شده دیدن چهره های خندان تاثیر بسزایی روی حافظه کودک می گذارد!

مطالعات محققان امریکایی نشانی می‌دهد، کودکان وقایعی که با صداهای خوشایند، شاد یا چهره های خندان دیده یا شنیده باشند را بیش از سایر وقایع به خاطر می‌سپارند.

والدین با ورود فرزند تازه متولد شده، بیشترین زمان خود را به بازی و صحبت با او اختصاص می دهند. اما فردای آن روز، نوزاد هیچ یک از بازی ها را به خاطر نمی آورد. محققان در این مطالعه به چرایی این اتفاق پرداخته و نوزادانی که در پنج ماهگی به سر می بردند را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. نتایج مطالعات نشان داد، نوزادان تنها رفتار و حرکاتی را به خاطرشان می سپارند که علاوه بر مثبت بودن و با هیجان و شادی نیز همراه باشند.

پرفسور “راس فلام”، سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید: “تاکنون تحقیقات بسیاری در رابطه با نوزادان و همینطور حافظه آنها انجام شده است اما در این تحقیقات به دنبال تاثیر احساسات مختلف در حافظه نوزادان بودیم.”

مطالعات محققان دانشگاه بریگم یانگ در ایالات متحده امریکا نشان داد:” نوزادان در پنج ماهگی قادر به صحبت کردن نیستند اما با رفتارهای مختلفی به صحبت با والدین یا سایرین می پردازند تا آنها را از احساسات و همینطور نظرات خود آگاه سازند. در این مطالعه به حرکت چشمان نوزادان پرداخته شد. نوزادان در مواجه با اشخاصی که با آنها روبرو می شوند بیش از پیش به صورت و نحوه صحبت کردن آنها نگاه می کنند. آیا شخصی که در حال صحبت کردن با آنهاست، خوشحال، ناراحت، غمگین، عصبانی یا خنثی است؟

نتیجه مطالعات نشان داد، نوزادان نسبت به افرادی که با صورت های بشاش یا خوشحال با آنها بازی می کنند بیش از سایرین واکنش نشان داده و رفتارهای آنها را در ذهنشان ثبت می کنند.  در این مطالعه، بچه ها را به مدت 5 دقیقه در برابر چهره های مختلفی از جمله خوشحال، ناراحت یا خنثی قرار دادند و روز بعد به آزمایش و بررسی خاطرات روز گذشته پرداختند. مطالعات نشان داد که کودکان تنها رفتارهایی را به خاطر سپرده بودند که از چهره های خوشحال، خندان و با هیجان دریافت کرده بودند. کودکان با چشمانشان به بررسی دقیق افرادی می پرداختند که در برابر آنها قرار می گرفتند و زمانی با دقت به آنها می نگریستند که چهره یا صداهای مخاطبشان شاد بود.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سطح برانگیختگی و ادراک نوزادان با تجربه خوشحالی و مشاهده آن افزایش می یابد.