6624
موسيقي در شنونده ايجاد آرامشي فراگير مي‏كند كه باعث كاهش درد، كاهش فشارخون و … مي‏شود. بطور كلي موسيقي داراي يك نوع كيفيت آرام بخش مي‏باشد كه هم  در تسكين درد مؤثر است و هم در بيماران رواني در تسريع و بهبود روند درمان مفيد است.

 عمل جراحی باعث فشار روانی و اضطراب و در نتیجه، تشدید تجربه درد می‌شود.
محققان بریتانیایی می‌گویند: سنجش‌های خودگزارشی و فیزیولوژیکی در مورد بیماران پس‌ از جراحی نشان می‌دهند که موسیقی درمانی یا تحریک توسط موسیقی، احساس درد را کاهش داده و ممکن ‌است نیاز به مداخلات دارویی را نیز کم کند.
به گفته آنان، درمان چندنمایی درد، از جمله مداخلات غیردارویی پس‌ از جراحی، همچنان در شیوه‌های پزشکی کمیاب است.
محققان در این پژوهش به تشریح اثر موسیقی بر کاهش درد پرداخته و بر این باورند که موسیقی ممکن ‌است درمان‌های پزشکی را بهبود بخشیده و به ‌عنوان یک داروی کمکی با دیگر برنامه‌های مدیریت درد به منظور افزایش اثرگذاری آنها مورد استفاده قرارگیرد.
به گفته آنها، گونه‌های موسیقیایی منتخبی از سوی بیمار به طور معمول ولی نه همیشه مؤثرتر از گونه‌های انتخابی توسط فرد دیگر هستند.
این محققان معتقدند که تحقیقات بیشتری باید بر یافتن علائم خاص و نشانه‌های نقیض موسیقی درمانی و همینطور گذرگاه‌های زیستی و عصبی مسئول آن یافته‌ها (شواهد مربوطه بر مکانیزم‌های شبه‌افیون مغز و اکسی‌توسین در تغییرات مؤثر فراخوانده توسط موسیقی دلالت دارند) تمرکز کنند.
این یافته‌ها به محققان و کارآموزان پزشکی اجازه می‌دهد تا رهنمودها و کاربردهای مطمئن و استانداردی را برای این شیوه‌ی امیدبخش مدیریت درد در پزشکی پیشرفته طراحی‌ کنند.