در بيانيه مشترك فدراسيون بين المللي داروسازي نقش داروسازان در مبارزه با اچ آي وي، ايدز موثر اعلام شد.

دكتر واقفي دبير انجمن علمي داروسازي كشور در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران افزود: در طول تاريخ هرگز جهان با چالشي شبيه پاندميك اچ آي وي، ايدز مواجه نشده است نظام هاي سلامتي به طور پاسخگويي مناسب به ويژه در مراكزي كه با محدوديت منابع مواجه هستند جهت گيري خود در تامين مراقبت از سلامتي را از ارائه خدمات بحراني مراقبت از سلامت به مراقبت از بيمار مزمن تغيير مي دهند.
وي گفت: با 40 ميليون نفر مبتلا به اچ آي وي، ايدز در سطح جهان و 3 مليون مرگ ناشي از ايدز فقط در سال 2004 اپيدمي اچ آي وي يك بحران عظيم انساني، حقوق بشري و انسان دوستانه و يك تراژدي با تاثير گستره اجتماعي، اقتصادي و سلامتي عمومي را به نمايش مي گذارد.
وي تصريح كرد: نقش داروسازان در برخورد با اين فاجعه اين است كه يكي از كليدي ترين پرفشنال هاي (تخصص هاي) سلامتي كه بايد بسيج شوند و در اين زمينه مداخله كنند داروسازان هستند.
وي گفت: در رابطه با نقش داروسازان در مبارزه با اج آي وي در بيانيه مشترك فدراسيون بين المللي داروسازي و سازمان جهاني بهداشت اعلام شد كه شبكه بين المللي داروسازان بر عليه اچ آي وي تاسيس شود كه در سه عرصه اصلي تعليم مستندسازي و تبادل اطلاعات و تجربيات فعاليت كنند.
***خوددرماني در مصرف دارو از سوي داروسازان مردود است
دكتر فرساد عضو هيئت علمي انجمن داروسازان در ادامه افزود: خوددرماني در روند مصرف دارو يكي از اشتباه ترين راه هاي درماني است كه در اين رابطه شوراي فدراسيون بين المللي دارو سازي هم بيانيه ي اصول را با عنوان خوددرماني نقش تخصصي داروسازان را به تصويب رساند.
وي گفت: داروسازان بايد طبق تعهد و تخصصي كه دارند با ارائه مشاوره هاي دارويي به بيماران آنها را از عواقب خطرناك مصرف بي رويه و خوددرماني مطلع سازند.
وي تصريح كرد: تخصص ها براي خدمت به جامعه وجود دارند به اين ترتيب ماموريت تخصص هاي داروسازي بايد پرداختن به نيازهاي جامعه و بيماران منفرد باشد همچنين تامين مسئولانه ي دارو درماني براي دستيابي به پيامدهاي مشخصي است كه كيفيت زندگي بيمار را ارتقاء بخشد.