متخصصان بر اين باورند مصرف دارو در كشور بايد كنترل شود.
محسن هاشمي رئيس انجمن فيزيوتراپي ايران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: امروزه پيشرفته‌ترين كشورها از لحاظ بهداشتي و درماني به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد درمان‌هاي دارويي خود را به حداقل برساند و اين در حالي است كه آمارها در كشورها نشان از مصرف بيش از حد استاندارد دارو دارد.
وي ادامه داد: تبليغات رسانه‌اي و سياست‌هاي بهداشتي درماني كشور بايد براي كم كردن مصرف دارو جدي‌تر عمل كنند.
وي تأكيد كرد: مي‌توان با ايجاد گسترش تسهيلات ورزشي و امكاناتي كه به پيشگيري بيماري ها كمك مي‌كند از بار درماني كه بر جامعه و دولت تحميل مي‌شود كاست.

وي حفظ سلامت جامعه را نيازمند همكاري تمام ارگان‌ها دانست و يادآور شد: تنبلي و فقر حركتي جامعه را مي‌توان خطري جدي دانست كه نيازمند تدبيري هوشمندانه است.