diabet

سیستم  پمپ انسولین MiniMed 530G شرکت مدترونیک نخستین پمپ دارای آستانه را ساخته است  که در آن سنسورهای گلوکز پس از رسیدن مقدار قندخون به یک آستانه ی از پیش تعیین شده  به پمپ پیامی ارسال می کنند که تحویل انسولین را به مدت حداکثر 2 ساعت به حالت تعلیق در می آورد.

شرکت Medtronicاطلاعات سنسورهای گلوکز 20973 بیماردیابتی را که بروی سیستم پمپ Medtronicخود دارای ویژگی کنترل آستانه  بودند، جمع آوری نمود. استفاده کنندگان از این دستگاه می توانستند در هر زمان که بخواهند سیستم حمایت ازآستانه  (TS) را روشن یا خاموش کنند.

در روزهایی که سیستم TSروشن بود نسبت به روزهایی که خاموش بود میزان زمان هیپوگلایسمی درکل 69 درصد کاهش یافت. هیپوگلایسمی شبانه در بیمارانی که ویژگی TSدستگاه خود را فعال کرده بودند 73 درصد کاهش داشت.

 دربیمارانی که ویژگی  TSدستگاه آنها در 100 درصد زمانها روشن بود، خطر قرار گرفتن درمعرض هیپوگلایسمی و همچنین هاپیرگلایسمی کاهش یافته بود.

دکتر Kaufmanمدیر ارشد پزشکی و معاون امور پزشکی، بالینی و جهانی دیابت شرکت مدترونیک  می گوید: هیپوگلایسمی یک نگرانی جدی برای افراد دیابتی بخصوص به هنگام شب است زیرا خواب مانع از مطلع شدن فرد از علایم هیپوگلایسمی می شود.

او می افزاید: در این آنالیز مشخص گردید هنگامیکه افراد دیابتی  از ویژگی آستانه ی تعلیق  سیستم MiniMed 530Gاستفاده کنند کاهش خطر هیپوگلایسمی را مشابه با آنچه در تحقیقات بالینی مشاهده گردید، تجربه می کنند .

نتایج این مطالعه درمجله ی  Diabetes Technology &Therapeuticsمنتشر شد.

منبع : diabetestma.org