تحقيقات متعدد پزشكي همواره نشانگر آن است خنده بهترين دارو براي افراد است كه هزينه اي را براي آن ها در برندارد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان به گفته محققان هر چه مدت زمان خنده طولاني تر باشد ودفعات خنده بيشتر به همان نسبت تاثير بيشتري بر سلامتي و بهبودي افراد مي گذارد.
بنابراين گزارش و به گفته محققان انستيتو بيولوژي انساني و آنتروپولوژي برلين آلمان هنگام  خنده در مجموع بيش از صدها عضله از عضلات صورت گرفته تا ساختار عضلامي سيستم تنفسي شركت دارند و هنگام خنده كامل كل بدن را درگير خود مي كند.
سرحركت كرده، بدن خم و راست مي شود و مي لرزد و به دنبال آن تنفس عميق تري صورت مي گيرد كه اين روند كل بدن را تحت تاثير قرار مي دهد.
همچنين سلول هاي بدن اكسيژن دريافت و هواي برونش هاي ريه تازه مي شود، روند متابوليسم و سوخت و ساز بدن بهبود مي يابد ، از عضلات تشنج زدايي مي شود و قلب و عروق تحريك مي شوند.
به گفته محققان خنده همزمان روند بهبودي افراد را تسريع مي كند.
بر اساس اين گزارش، مغز هنگام خنديدن توليد هورمون هاي استرس مانند آدرنالين و كورتيزون را متوقف مي كند و بر عكس توليد هورمون شادي يعني سرتونين تشديد مي شود، در مجموع افرادي كه زياد مي خندند احساس بهتري دارند.
تحقيقات صورت گرفته در آمريكا احتمال تقويت سيستم ايمني به دنبال خنديدن را نشان مي دهند در  واقع خنده باعث فعاليت مكانيسم هاي دفاعي بدن مانند فعاليت لنفوسيت هاي تي مي شود كه نقش مهمي را در مقابله عليه سرطان ايفا مي كنند.
محققان به همه توصيه مي كنند از اين داروي مجاني و بدون عوارض در همه موارد استفاده كنند و شانس بهره برداري از آن را در هر شرايطي از دست ندهند.