diabets

بوجود آمدن سلولهای روده، کبد و پانکراس از سلولهای بنیادی کار خیلی سختی است، اکنون دانشمندان دریافتند  کروموزوم ها در سلولهای بنیادی آزمایشگاهی به تدریج  در طی زمان باز می شوند و این کار با همان ردیفی اتفاق می افتد که در زمان رشد و نمو جنینی بوجود می آید

نواحی خاصی از کروموزوم ها باید در وضعیت باز “open state”  قرار گیرند تا توانایی پاسخگویی  به محرکها را داشته و به سلولهای کبد و  پانکراس تبدیل شوند.

سلولهای بنیادی امید بزرگی  برای درمان تعدادی از بیماریها  محسوب می شوند بخشی به این دلیل که این سلولها دارای توانایی منحصر به فردی در تمایز به انواع  سلولهای  تخصصی دربدن انسان می باشند، از سوی  دیگر مهار این پتانسیل مشکل است. در برخی موارد، برای تبدیل سلولهای بنیادی به سلول مورد نظر تا هفت مرحله  فاکتورهای رشد خاصی در زمانهای دقیق و مشخصی باید بصورت هماهنگ افزوده شوند تا این تبدیل صورت گیرد، حتی پس از انجام این مراحل، تولید سلولهای روده، کبد و پانکراس کار بسیار مشکلی است.

محققان دانشگاه کالیفرنیا کشفیات خود را از پژوهش اخیر در مجله ی Cell Stem Cellمنتشر کردند.

دراین تحقیق مشخص گردید کروموزوم های سلولهای بنیادی آزمایشگاهی به آرامی درطول زمان  باز می شوند و این باز شدن با همان ترتیب و توالی باز شدن  کروموزومها در زمان رشد و نمو جنینی اتفاق می افتد و تا زمانیکه  نواحی خاصی از کروموزوم ها در وضعیت  باز قرار نگیرند آنها  قادر نخواهند بود به فاکتورهای رشد افزوده  شده به محیط  پاسخ داده و تبدیل به سلولهای  کبد یا پانکراس شوند.

این درک جدید به پیشرفت تحقیقات در زمینه ی سلولهای بنیادی و ابداع درمانهای سلولی جدید برای بیماریهایی نظیر بیماریهای کبدی و پانکراس نظیر دیابت نوع 1 کمک خواهد کرد.

 پرفسور Sanderمدیر مرکز تحقیقات دیابت کودکان دردانشگاه کالیفرنیا  در سن دیگو می گوید: توانایی ما برای تولید سلولهای کبد و پانکراس نسبت به  تولید سلولهای دیگرعقب تراست و به همین  دلیل ما  قادر به  انجام کارهایی نظیر آزمایش داروهای جدید بروی سلولهای کبد و پانکراس مشتق شده از سلولهای بنیادی نیستیم، از تحقیقات پیشین آموختیم که برای تولید سلولهای خاص مورد نظرمان ازسلولهای بنیادی  باید راههایی برای پیش بینی چگونگی پاسخ سلولهای بنیادی  و کروموزومهای آنها به فاکتورهای رشد  بیابیم.

پرفسور Sanderبا همکاری پرفسور Renاستاد سلولی و مولکولی پزشکی و عضو مرکزتحقیقات سرطان لودویگ به مطالعه ی سلولهای بنیادی و کروموزومهای آن پرداختند.

 کروموزومها ساختارهایی متشکل از DNAها هستند که بسیار محکم پیچ خورده و بسته بندی شده اند. انسان دارای 46 کروموزوم است (23 عدد ازهر یک از والدین به ارث می رسد).

 تیم تحقیقاتی پرفسور Sanderو پرفسور Renابتدا نقشه ای از تغییرات کروموزومی  در طول زمان  تهیه کردند، این نقشه ها درحین تمایز سلولهای بنیادی جنینی در طی چندین مرحله ی حد واسط تکاملی برای تبدیل شدن به سلولهای کبد و پانکراس تهیه گردید.

سپس آنها این مراحل را آنالیز نموده و ارتباط بین دسترسی (openness) به نواحی خاصی از کروموزوم و آنچه را که به آن صلاحیت تکامل یا  developmental competenceمی گویند (توانایی سلول برای پاسخ به محرک هایی مانند فاکتورهای رشد افزوده  شده) یافتند.

پرفسور Sanderمی گوید: ما همچنین دریافتیم این نواحی کروموزومی که  قبل از تمایز کامل سلول بنیادی باید باز شوند در بیماری دچار تغییراتی می شوند به عبارت دیگر اگر فردی یک تغییر ژنتیکی را در یکی از این نواحی کروموزومی به ارث ببرد این ناحیه از کروموزوم او دقیقاً در زمان صحیح خود باز نمی شود و این شخص بطور فرضی  به بیماریی که این نوع سلول را تحت تأثیر قرار می دهد، مستعد میگردد. تیم پرفسور ساندر درحال بررسی بیشتر نقش این نواحی کروموزومی و  تغییرات آنها در ابتلا به بیماریها هستند.

منبع : diabetestma.org