01-intro-COMP-3190023

نتایج یک  تحقیق جدید ارتباط  میان حرکات بدنی و بهبود پارامترهای سلامت قلبی سوخت و سازی آقایان و خانمها  را اثبات  کرد. پژوهشگران در این تحقیق نشان دادند که حرکات ورزشی با شدت متوسط تا شدید با کاهش فشار خون و مقادیر گلوکز خون همراه است. مطالعات اندکی در زمینه ارتباط بین گزارش خود مراجعه کنندگان در زمینه فعالیت بدنی و عوامل خطر قلبی سوخت و سازی در یک سیستم بهداشتی وجود دارد.  محققین در این مطالعه گزارش الکترونیکی 622897  فرد سالم را که در طی دو سال دوره پژوهش حداقل سه بار ویزیت شده بودند را بررسی کردند. در پرسشنامه الکترونیکی  از افراد پرسیده شد که آن ها چند روز در هفته به فعالیت ورزشی متوسط تا شدید ( مثل سریع راه رفتن) می پردازند؟ و این که چه مدت زمانی را با همین شدت ادامه می دهند؟ محققین پس از بررسی پرسشنامه ها آزمودنی ها را بر اساس میزان فعالیت در هفته به گروه های فعالیت ورزشی منظم ( 150 دقیقه < در هفته)، فعالیت ورزشی نامنظم ( 150 دقیقه> در هفته) و غیرفعال ( هیچ گونه فعالیت ) تقسیم کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله دکترDeborah Rohm Young ؛ “ترکیب یافته های حاصل از مطالعه ما با یافته های مطالعات مداخله ای پیشنهاد می کند که فعالیت ورزشی می تواند نقش مهمی را در کاهش فشار و قند خون و در نهایت سلامت قلبی سوخت و سازی ایفا کند. ” یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Preventing Chronic Disease منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir