main

مرور  تحقیقات کارآزمایی بالینی هیچ ارتباطی را میان دریافت استاتین ها و تغییر کارکرد حافظه نشان نداد. این درحالی است که سازمان غذا و داروی آمریکا به تازگی درباره  تاثیر دریافت استاتین ها بر حافظه و کارکرد شناختی هشدار داده است. در این مطالعه مروری محققین 25 کارآزمایی بالینی را با حدود 47000 آزمودنی بررسی کردند. از سال 2012، سازمان غذا و داروی آمریکا بر روی برچسب داروهای استاتینی در زمینه اثر بر عملکرد شناختی هشدار داده است. این تغییرات شناختی می تواند شامل دامنه تمرکز، توانایی حل مشکل، حافظه و توانایی های زبانی باشد.  هشدار سازمان غذا و دارو بر پایه مطالعات موردی، مشاهده ای  و کارآزمایی تصادفی می باشد. مرور مطالعات موجود در این زمینه نشانگر تناقض است. به همین دلیل محققین این مطالعه یک تجزیه و تحلیل جامع و کلی را در این زمینه انجام دادند. محققین در این مطالعه 25 پژوهش موجود در این زمینه  که ارتباط بین استاتین درمانی و توانایی مغزی ارزیابی کرده بود را  بررسی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه نشان داد که هیچ ارتباط معناداری را بین دریافت استاتین ها و توانایی مغزی، در افراد سالم و نیز با اختلال حافظه ای و آلزایمر نشان نداد. محققین بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد کردند که هشدار سازمان غذا و دارو بر روی برچسب دارویی نیاز به ارزیابی مجد دارد. کاهش عملکرد شناختی در برخی مطالعات موردی ممکن است به دلیل مقادیر زیاد استاتین دریافتی باشد.  یافته های حاصل از این مطالعه در Journal of General Internal Medicine منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir