مديرعامل شركت داروسازي “آريا”اصفهان بر ضرورت حمايت بيشتر سياستگذاران از توليدات صنعت دارويي كشور تاكيد كرد.
مهندس “احمد وحيد” در گفت و گو با ايرنا، گفت:در حال حاضر شركت‌هاي داروسازي كشور ‪ ۹۶‬درصد داروي مورد نياز داخلي را تامين مي‌كنند و اگر حمايت بيشتري از آنها صورت گيرد، قادرند به بازارهاي خارجي نيز چنگ بياندازند.

وي توان توليدي شركت‌هاي دارويي كشور را “بسيار خوب ” ارزيابي كرد و گفت:اگر چه در حال حاضر نمي‌توان ادعاي خودكفايي كامل در زمينه توليدات دارويي را مطرح كرد، ولي با حمايت بيشتر سياستگذاران نه تنها اين شركت ها مي توانند سبد دارويي كشور را پربارتر كنند، بلكه قادرند توليدات خود را با بازارهاي جهاني مطابقت دهند.