عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان گفت: با انجام تحقيقات و بررسي‌هاي فراوان، خاصيت آنتي اكسيداني پنج گياه دارويي بررسي شد.
دكتر”خسرو پيري” در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت : براي نخستين بار در دنيا خاصيت آنتي اكسيداني پنج گياه دارويي با استفاده از روش‌هاي اتنوبتانيكي و اتنوفارماكولوژي بررسي شد.

وي اضافه كرد: در اين تحقيقات گياهان دارويي بادرنجبويه ، اسطوخودس، چاي كوهي يا گل كوفته، ختمي و سنبل الطيب يا علف گربه مورد مطالعه قرار گرفت .

وي افزود: پنج گياه دارويي مذكور بر اساس شاخص‌هاي تعريف شده از بين ‪ ۱۵۹‬گياه دارويي مورد مصرف در استان همدان انتخاب شده‌اند .

وي بيان كرد: در بررسي خاصيت آنتي اكسيداني گياهان فوق از بين پنج گياه، ريشه سنبل الطيب و اندام‌هاي هوايي بادرنجبويه خاصيت آنتي اكسيداني چشم‌گيري از خود نشان دادند .

نتايج اين تحقيقات در مجله شيمي تغذيه در سال ‪ ۲۰۰۷‬به چاپ رسيده است.

دكتر پيري خاطر نشان كرد: در ادامه اين آزمايشات براي نخستين بار در دنيا بروي گل ختمي بومي زاگرس مطالعه شد.

وي افزود : نتايج اوليه تحقيقات وجود تركيبات با اهميتي از جمله فلاون ها،قندهاي رداكتور، تانن كاليك ، را اثبات كرد .

وي ادامه داد: در آزمايشات بيولوژيكي ميزان سميت (توكسيكولوژيكي عصار) در دو گرم در كيلو گرم وزن هيچگونه سميتي مشاهده نشد.

وي افزود: همچنين در اين تحقيقات اثر ماده موثره گل ختمي بر روي كاهش اضطراب و آرام بخشي نيز مشاهده شده است كه نياز به تحقيقات بيشتري دارد.