لازمه ی یادگیری شیمی، بیوشیمی، علم پزشکی و بسیاری از علوم دیگر، آشنایی با اتم ها، مولکول ها و انواع مختلف پیوندهای شیمیایی است. در اینجا عکس انواع پیوندهای شیمیایی را برای عزیزانی که علاقه مند هستند در این رابطه اطلاعات بیشتری کسب کنند آماده کرده ایم.

Photo atoms – molecules – and – chemical bonds

 

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (1)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (2)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (3)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (4)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (5)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (6)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (7)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (8)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (9)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (10)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (11)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (12)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (13)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (14)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (15)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (16)

Photo-atoms-molecules-and-chemical-bonds (17)